PRESENT OFFICE BEARERS

 

 
 
Sh. Punam Suri
President
 
 
 
 
Shri Ajay Suri
General Secretary
 
Dr. N.K. Uberoi
Vice-President
Shri Prabodh Mahajan
Vice-President
Dr. R.K. Arya 
Vice-President
Shri Mohan Lal
Vice-President
Shri M.L. Sekhri
Vice-President
Justice N. K. Sud (Retd.)
Vice-President
Shri S.P. Lohia
Vice-President
Justice Amarjeet Singh Chaudhry (Retd.)
Vice-President
Dr. S.S. Khanna
Vice-President
Shri H. R. Gandhar 
Vice-President 
Prof. Ved Prakash
Vice-President
Justice Pritam Pal
Vice-President
 
 
 

Shri Mahesh Chopra
Secretary

Dr. S.R. Arora
Secretary
Shri J.K. Kapur
Secretary
Shri Ravinder Talwar
Secretary
Shri Ramesh Kumar Leekha
Secretary
Shri H.L. Bhatia
Secretary
Shri Bal Krishan Mittal
Secretary
Shri Satya Pal Arya
Secretary
Shri Arvind Ghai
Secretary
Shri Ajay Sehgal
Secretary
Shri Ajay Kumar Goswami
Secretary
Shri R.K. Sethi
Hony. Treasurer
Dr. M.C. Sharma
Hony. Treasurer 
Shri D. V. Sethi
Hony. Treasurer 
Brig. A. K. Adlakha
Hony. Treasurer
   
Shri Nanak Chand Garg
Hony. Treasurer